Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstup do školní družiny....pavilon C.

Ü Zvonek  ŠD

 

Prosím, používejte pouze v době

od 6:00 do 7:30 hodin

a

                   od 11:40 do 13:30 hodin

                  a od 15:00 do16:30 hodin.

Pokud se nemůžete dozvonit, není zřejmě nikdo nablízku.

Nepoužívejte vchod pavilonu B.

V době od 12:00 do 13:30 h

býváme na obědě,

od 13:30 do 15:00 h

býváme na vycházce.

Prosíme o trpělivost, neboť ne vždy můžeme otevřít okamžitě po zazvonění.

 

Všeobecná ustanovení

 

Činnost školní družiny

 

 •  poskytuje zájmové vzdělání žáků
 •  umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
 •  vykonává činnost ve dnech školního vyučování, v době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8
 • organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce

 

Přihlašování a odhlašování žáků

 

 •   žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny
 • o přijetí žáka k činnosti ve školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných zápisních lístků a kritérii pro přijetí do ŠD
 • odhlášení z docházky do ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce
 • o vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel na základě návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání  v pedagogické radě.Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním 

Poplatky za školní družinu

 

Poplatek ŠD činní 200,-Kč měsíčně,tj. 2 000,-Kč ročně.

Platbu poukazujte na účet banky ČSOB č.ú. 15357483/0300,variabilní symbol 530,  vždy do 20.dne daného měsíce, na měsíc následující. U trvalého příkazu platbu zahájit v srpnu  a poslední platbu provést v květnu (u každé platby uvádět jméno žáka a ne poplatníka, ne vždy se jména shodují se jmény žáků) .

 • Provádíte-li platbu složenkou nebo jednorázovým příkazem platí stejné podmínky jako u trvalého příkazu.Jestliže neproběhne první platba v měsíci srpnu,je nutno zaplatit v září za dva měsíce,potom už jen každý měsíc 200,-Kč a poslední platba by měla proběhnout do 20.května daného školního roku. 
 • Nedoplatky se urgují během školního roku, přeplatky se vyplácejí v měsíci červnu.

Pokud je žák písemně omluven na celý kalendářní měsíc, poplatek za tento měsíc není třeba platit

Provoz školní družiny

 PO      6:00 – 8:00 hodin         11:40 – 16:30 hodin

ÚT       6:00 – 8:00 hodin         11:40 – 16:30 hodin

ST       6:00 – 8:00 hodin          11:40 – 16:30 hodin

ČT       6:00 – 8:00 hodin         11:40 – 16:30 hodin

       6:00 – 8:00 hodin         11:40 – 16:30 hodin 

 • v době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8
 •  výchovně vzdělávací práce probíhají podle rozvrhu činností a režimu ŠD
 •  umístění ŠD je v pavilonu C ve druhém poschodí v učebnách
 • dále využívá prostory herny, kuchyňky, tělocvičny, uvolněné učebny, školního hřiště a zahrady 
 •  počet oddělení: 4 - nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných,nejvýše do počtu 30 účastníků

 Docházka do ŠD 

 •  budova je zpřístupněna žákům k docházce do ŠD v ranním provozu 
 • od 6:00 do 7:30 hodin
 • v odpoledních hodinách žáky přivádějí vyučující nebo vychovatelé
 • od 11:40 do 13:30 hodin dle rozvrhů jednotlivých tříd
 •  nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole, pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost předávající učitel,omluva je písemná nebo telefonická
 • odhlašování ze stavování v případě  nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami
 • uvolnění ze ŠD je na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka
 • režim vyzvedávání žáka ze ŠD: do  13:30 hodin a dále od 15:00 do 16:30 hodin z důvodu nenarušování plánovaných činností
 • do odpolední činnosti jsou žáci  přihlášeni  v ŠD předáváni přímo vyučujícím, při kterém vyučující sdělí počet žáků, oznámí důvod nepřítomných zapsaných žáků ŠD, v případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce
 • při nevyzvednutí žáka zákonným zástupce do konce stanovené provozní doby ŠD,  se pokusí vychovatel telefonicky domluvit s rodiči a vyčká s žákem až do příchodu rodičů nebo daného zástupce, není-li nikdo z uvedených osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. Policii

 

Pravidla chování žáků ŠD

 

 • žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu
 • bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD
 • doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku
 • na oběd odcházejí v doprovodu vychovatelů ŠD
 • osobní věci má každý označeny příjmením nebo osobní značkou, případnou ztrátu  či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovateli
 • k zařízení, hrám, hračkám a jiným pomůckám se žáci chovají ohleduplně a šetrně, úmyslné poškození nebo zničení nahradí event. opraví rodiče
 • do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v ŠD - platí zde i ustanovení vyhlášky o základní škole
 • pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

 

 • bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každý vychovatel ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních
 • veškeré nedostatky vychovatelky okamžitě hlásí vedení školy
 • při úrazu žáka zváží vychovatel situaci - ošetří sám, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc
 • žák je povinen okamžitě hlásit vychovateli každé zranění při činnostech
 • během provozu ŠD nevstupují z hygienických  a bezpečnostních důvodů  zákonní zástupci či jiné pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD, komunikace probíhá před učebnami, další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací
 •  pedagogičtí pracovníci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanovením školního řádu

 

Nepřítomnost zaměstnance

 

 • při krátkodobé nepřítomnosti vychovatelky(náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet žáků 30, vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu, s touto situaci je obeznámeno vedení školy

 

 

 • předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem