Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠD

31. 8. 2017

 

Vnitřní řád školní družiny

 

 

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Práva a povinnosti žáků

3. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců

5. Provoz a vnitřní režim

6. Pravidla vzájemných vztahů

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

    Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví

8. Závěrečná ustanovení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Obecná ustanovení

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Školní družina má čtyři oddělení s kapacitou 120 žáků, je určena především žákům 1. a 2. ročníků 1. stupně ZŠ, dále potom žákům z odlehlých míst, kteří dojíždějí do ZŠ. Dovoluje-li kapacita, tak i ostatním žákům 1. stupně. Přijetí do ŠD není nárokové. Žáci jsou přijímáni na základě zápisového lístku ředitelem školy.

Odhlašování žáka z docházky do ŠD. Oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce.

Na základě nedodržování vnitřního řádu ŠD lze žáka ze školní družiny vyloučit!

 

 1. Práva a povinnosti žáků

Družina umožňuje žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaných zájmové činnosti, odpočinek, základní psychohygienické

potřeby, přípravu na vyučování, vyjádření vlastního názoru a ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí.

Žáci mají povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, dodržovat vnitřní řád školní družiny, řád učeben, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci i věci v družině v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků. Hlásit každý úraz nebo vzniklou škodu, ke kterým došlo v souvislosti s činností ve školní družině. Nenosit předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit bezpečnost žáků nebo jiných osob. Nenosit do školní družiny cennosti - škola neručí za jejich případné odcizení,

      Při pobytu venku dbají rad vychovatele/ky a nevzdalují se z dohledu  vychovatele/ky.

 

 1. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit jejich obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem Vychovatel/ka spolupracuje s přihlédnutím k jejich potřebám s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, školním psychologem, třídním učitelem, zákonnými zástupci a vedením školy.

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny a respektovat ho. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka v družině, o činnostech a akcích družiny. Řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek a včas ohlásit změny v údajích, zajistit žákům obědy ve školní jídelně. Včas uhradit úplatu za pobyt dítěte v družině. Poplatek ŠD činní 200,-Kč měsíčně tj.2 000,-Kč ročně. ČSOB č.ú. 15357483/0300, variabilní symbol 530, vždy do 20.dne daného měsíce, na měsíc následující. Trvalý příkaz zahájit v srpnu a poslední platbu uhradit v květnu (u každé platby uvádět jméno žáka ne poplatníka, ne vždy se jména shodují se jmény žáků). Provádíte-li platbu složenkou nebo jednorázovým příkazem platí stejné podmínky jako u trvalého příkazu. Jestliže neproběhne první platba v měsíci srpnu je nutno zaplatit (nejpozději do 20. dne měsíce na měsíc následující).

Pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době! Podle stanoveného rozvrhu odchodů v zápisním lístku žáci odcházejí domů či do zájmových kroužků mimo budovu školy

Jestliže neproběhne první platba v měsíci srpnu je nutno zaplatit v září z dva měsíc potom už jen každý měsíc 200,-Kč a poslední platba by měla proběhnout do 20. května daného školního roku. 

Nedoplatky se urgují během školního roku, přeplatky se vyplácejí v měsíci červnu.

Pokud je žák písemně omluven na celý kalendářní měsíc, poplatek za tento měsíc není třeba platit

                                                                                                                 

 1. Provoz a vnitřní režim

Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6:00 hodin do začátku vyučování a po jeho skončení do 16:30 hodin. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti. Do ranní družiny přicházejí žáci od 6:00 do 7:30 hodin, z ranní družiny odvádí vychovatel/ka žáky a předává do tříd vyučujícím. Po ukončení vyučování předává vyučující žáky vychovateli, který je odvádí do školní družiny. Navštěvuje-li žák zájmový útvar na škole, přebírá si je vedoucí útvaru z družiny, který je po ukončení činnosti opět odvede do družiny a předá vychovateli.

            PO - PÁ             6:00 – 8:00 hodin             11:40 – 16:30 hodin

 •  výchovně vzdělávací práce probíhají podle rozvrhu činností a režimu ŠD
 •  umístění ŠD je v pavilonu C ve druhém poschodí v učebnách
 • dále využívá prostory herny, kuchyňky, tělocvičny, uvolněné učebny, školního hřiště a zahrady 
 •  počet oddělení: 4 - nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka je 25 žáků   denně přítomných, nejvýše do počtu 30 účastníků   
 •  v době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8

Docházka do ŠD 

 •  budova je zpřístupněna žákům k docházce do ŠD v ranním provozu 
 • od 6:00 do 7:30 hodin
 • v odpoledních hodinách žáky přivádějí vyučující nebo vychovatelé
 • od 11:40 do 13:30 hodin dle rozvrhů jednotlivých tříd
 •  nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole, pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost předávající učitel, omluva je písemná nebo telefonická
 • odhlašování ze stavování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami
 • uvolnění ze ŠD je na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka
 • režim vyzvedávání žáka ze ŠD: do 13:30 hodin a dále od 15:00 do 16:30 hodin z důvodu nenarušování plánovaných činností
 • do odpolední činnosti jsou žáci přihlášeni v ŠD předáváni přímo vyučujícím, při kterém vyučující sdělí počet žáků, oznámí důvod nepřítomných zapsaných žáků ŠD, v případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce
 • při nevyzvednutí žáka zákonným zástupce do konce stanovené provozní doby ŠD,  se pokusí vychovatel telefonicky domluvit s rodiči a vyčká s žákem až do příchodu rodičů nebo daného zástupce, není-li nikdo z uvedených osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. Policii.

 

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů

Pedagogičtí pracovníci školní družiny vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu školní družiny, vnitřního řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření. Žák musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy a dodržovat zásady a pravidla slušného chování ve škole i na veřejnosti.

 

 1. Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví

Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při akcích ŠD. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatele/ky Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dohledu. Vychovatel/ka  školní družiny provedou na začátku školního roku prokazatelné poučení žáků o bezpečnosti a dodatečné poučení žáků chybějících v prvních dnech. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žáci mají právo při činnostech souvisejících s pobytem ve školní družině využívat její zařízení, hry, pomůcky a další materiální podmínky k zájmovému vzdělávání. Řídí se při tom pokyny vychovatelek.

Do družiny žáci nosí pouze věci potřebné k činnosti ve školní družině. Hodinky, šperky, mobilní telefony a jiné do družiny nenosí, a pokud je mají, nosí je neustále u sebe, odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.

Žáci školy, školní družiny a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce.

Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením. U každého svévolného poškození školního majetku budou informováni zákonní zástupci žáka; svévolné poškození školního majetku je chápáno jako porušení školního řádu a bude z něj vyvozeno odpovídající výchovné opatření.

 1. Závěrečná ustanovení

Nepřítomnost zaměstnance: při krátkodobé nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet žáků 30, vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu, s touto situaci je obeznámeno vedení školy. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem.

Školní řád družiny je možné dle provozu školy průběžně upravovat či doplňovat.

 

 

 

Vydala: Jitka Hájková vedoucí vychovatelka školní družiny

Schválila: Mgr. Miroslav Kettner, ředitel školy dne 30. 8. 2017

 

Účinnost: 1. 9. 2017